JPO

dissabte 17 de març, jornada de portes obertes. Més informació a la pestanya PORTES OBERTES 18

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


PREINSCRIPCIONS PFI 2017-2018

LLISTAT D'ALUMNES ADMESOS 

PFI-PIP


PFI-HORT

 
PFI-PTTLLISTES DE SOL·LICITUDS DEFINITIVES
 

PFI-NEEPFI-PTT PFI- HORT

LLISTES DE SOL·LICITUDS BAREMADES

PFI-NEE

PFI-PTT


PFI-HORTOFERTA:
 • 30 places PFI-PIP  d’auxiliar en vivers i jardins (per alumnes amb NEE)
 • 17 places PFI-PTT (ordinari) d’auxiliar en vivers i jardins 
 • 10 PFI-PIP  Horticultura (per alumnes amb NEE)
JORNADES DE PORTES OBERTES 17/18

Les jornades de portes obertes van ser els dies 22 de febrer i 11 de març.

Malgrat això si desitgeu conèixer la nostra escola no dubteu a trucar-nos.

FER UN PFI AL CASTELL DE SANT FOIX

REQUISITS

 1. Complir com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d’inici del programa.
 2. No haver obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 3. No estar treballant, ni seguint estudis en el sistema educatiu, ni en altres accions de formació en el moment d'iniciar els programes.

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

PER FER LA PREINSCRIPCIÓ CAL

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.
CALENDARI:   

* Publicació oferta inicial: 12 de maig de 2017
* Presentació de sol·licituts: 
 • del 15 de maig al 26 de maig de 2017 a l'escola
 • 19 de maig  al Consorci d'Educació de Barceona de 9h a 14h, 2a planta
 • 26 de maig  al Consorci d'Educació de Barceona de 9h a 14h, 2a planta
* Entrevistes: del 15 de maig al 5 de juny de 2017 
* Publicació de les relacions baremades: 6 de juny de 2017 
* Reclamacions : del 7 al 9 de juny de 2017 
* Publicació de les relacions baremades definitives: 13 de juny de 2017
* Publicació de l’oferta final: 3 de juliol de 2017 

* Publicació de les relacions d’alumnat admès: 3 de juliol de 2017 
* Període de matrícula: de l’1 al 8 de setembre de 2017

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la documentació següent:

 • DNI o NIE o passaport de l’alumne/a
 • TSI (targeta sanitària individual) DNI o NIE del pare, mare o tutor
 • Llibre de família
 • Padró municipal (en cas de no coincidir amb l’adreça del DNI o NIE)
 • Resolució de tutela (si es dona el cas)
 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant. 
 • Informe acadèmic més recent del tutor o psicopedagog.
 •  Acreditar un PFI de jardineria i viverisme (en cas de voler cursar el PFI-PIP d'horticultura)
 • Si ha rebut atenció psicològica, últim informe
 • Certificat de Disminució (si el té) 
 • Dictàmen  o compromís  d'elaborar-lo per part de de l'EAP  (imprescindible en cas de voler cursar un PFI -PIP) 
 • Altres observacions de tipus mèdics 
CRITERIS DE VALORACIÓ AL PFI-PIP (destinats a alumnes amb NEE)

* La comissió de garanties no valorarà aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades d'un dictamen de l'EAP o del compromís d'elaborar-lo.
* La sol·licituds i els corresponents dictàmens (o comunicats de realització) emesos per l'EAP són valorats per la Comissió de Garanties del CEB que té en compte, entre altres elements, l'adequació de l'alumne al centre i la població de residència (en aquest darrer cas es prioritzen els alumnes residents a Barcelona). 
 

CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ al PFI-PTT (ordinari)

* Zona d'influència, s'acredita amb el DNI o document d'empadronament:

 • alumnes de Barcelona: 30 punts
 • alumnes d'altres municipis: 0 punts
* Participació per primera vegada en un PFI, no cal acreditar-ho
 • alumnes que no han cursat un PQPI o un PFI: 20 punts.
 • alumnes que cursen un PFI per segona vegada: 0 punts
* Anys d'escolarització a l'ESO i últim curs realitzat que s'acrediten amb el certificat de l'institut de procedència:
 • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.
* Darrer curs realitzat a l'ESO que s'acredita amb el certificat de l'institut de procedència:
 • Si l'últim curs realitzat és 4rt d'ESO: 20 punts 
 • Si l'últim curs realitzat és 3r d'ESO: 10 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 2n d'ESO: 5 punts 
Les sol·licituds de preinscripció dels PFI-PTT s'ordenen segons els punts obtinguts en aplicar els criteris específics.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d'empat després d'aplicar els criteris específics exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.
Informació extreta del Departament d'Educació : http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada